Policy

Bærekraft og samfunnsansvar

Denne policy dekker vår virksomhet og våre ansatte. Alle ledere har ansvar for å formidle kunnskap, implementere og å sikre etterlevelse av denne policy innenfor sitt ansvarsområde.

Abyss skal bidra til en bærekraftig utvikling ved å utvikle og ta i bruk produkter og tjenester som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Vi arbeider langsiktig med fokus på å redusere risiko. Når vi utvikler våre produkter og tjenester, skal det så langt som mulig velges bærekraftige løsninger, til det beste for kunden og samfunnet for øvrig.

Vi skal drive vår virksomhet på en måte som anerkjenner, respekterer og fremmer samfunnsansvar i aktiv og konstruktiv dialog med interessenter på lokalt og nasjonalt nivå.

Samfunnsansvar innebærer ansvar for de beslutninger vi tar, og aktiviteter vi utfører med konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø, utover det som er pålagt ved lov.

Interessenter

Våre viktigste interessenter er kunder, samarbeidspartnere, ansatte, leverandører, lokalsamfunn, samt lokale og nasjonale myndigheter, og disse er gjenstand for aktsomhetsvurderinger. Vi forplikter oss til å følge opp interessenter vi er usikre på, samtidig som vi forplikter oss til å høre og behandle klager vi mottar fra berørte interessenter.

Åpenhet og ansvarlighet

Vi må være åpne og transparente i alle våre beslutninger og aktiviteter som påvirker samfunnet og miljøet. Vi er ansvarlige for alt vi gjør. Vi vil alltid følge gjeldende lover og regler, og vi skal respektere, vurdere og svare på våre interessenters interesser. Vi skal opptre etisk og aktivt fremme etisk atferd basert på ærlighet, likeverd og integritet. Vi tror på en rettferdig og fri handel. Vi vil ikke delta i noen form for bestikkelser eller korrupsjon. Vi skal overholde grunnleggende prinsipper for forretningsintegritet, ingen former for bestikkelser aksepteres og skal heller ikke tilbys.

Sosiale forhold

Vi forplikter oss til å ta sosialt ansvar og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, herunder verdenserklæringen om menneskerettighetene, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, samt arbeidstakerrettigheter lover. Vi forventer at våre leverandører og underleverandører gjør det samme. Vi tillater ikke diskriminering eller trakassering i noen form. Våre ansatte har rett til å organisere seg, bli med i foreninger og forhandle med selskapet. Vi tillater ikke tvangs- eller barnearbeid. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassene våre. Vårt arbeidsmiljø skal være preget av mangfold, respekt og omtanke og alle medarbeidere gis mulighet til faglig utvikling og kompetanseheving. Vi vil aktivt fremme et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Miljø og klima

Vår virksomhet skal ha minst mulig negativ innvirkning på det ytre miljø. Virksomheten skal basere seg på FN’s føre var-prinsipp for beskyttelse av miljøet, og skal anvende miljøstyrings-systemer for våre enheter og lokasjoner, måle og arbeide for å redusere egne miljøutslipp.

Råvarer, energi og andre ressurser skal brukes effektivt og med respekt for miljøet. Miljøhensyn skal gjennomsyre hele verdikjeden og utgjøre en integrert del av vår innkjøpsprosess. Vi skal verifisere varer vi kjøper sin opprinnelse og bare kjøpe disse varene fra kontrollerte kilder.

Victor Jensen

CEO

 

Årsrapport for Ansvarlighet og bærekraft 2022

Scroll til toppen